ЕСКО България
Фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 40 kWp в кв. “Промишлена зона”, гр. Враца

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 40.04 kWp, монтирана върху покривна конструкция на и покриваща собствено потребление на сградата.

Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 48 MWh.

Дата на въвеждане: юли 2019 г.

'
'