ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа СрН на висока сграда с обществено-обслужваща функция и подземен трафопост на "Кайен" ООД в гр. София

Цялостно управление на проект, включващ: проектиране и съгласуване на проект за външно електрозахранване, строително-монтажни работи, извършване на пусково-настроечни работи и провеждане на 72 часови проби, подписване на Протокол образец 15 (Акт 15) на външно електрозахранване обекта:

– оборудване на шахтов трафопост 2 x 1 000 KVA, 20/0,4 kV с кабелно захранване на 20 kV.

– три захранващи кабелни линии СрН

Дата на въвеждане: януари 2019

'
'