ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 750 kWp за собствено потребление на „Трейс-Ипома“ АД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 750,40 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Трейс-Ипома“ в гр. София

Дата на въвеждане: август 2020

'
'