ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 79 kWp за собствено потребление на „Сибила 2000“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа за собствено потребление с инсталирана мощност 79,20  kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Сибила 2000“ в гр. София

Дата на въвеждане: януари 2021

'
'