ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 40 kWp за собствено потребление на „Дитекс - СМ“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 40.50 kWp. За централата ще бъдат използвани 225 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Дитекс – СМ“ ООД, гр. Враца. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 49.11 MWh.

Дата на реализиране на проект:  декември 2021 г.

'
'