ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 29 kWp за собствено потребление на „ЕКСА 5“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 29.70 kWp. За централата ще бъдат използвани 66 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „ЕКСА 5“ ООД, гр. София. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 33 MWh.

Дата на реализиране на проект:  март 2022 г.

'
'