ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 70 kWp за собствено потребление на „Интекст“ ООД, гр. София

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 70.40 kWp. За централата ще бъдат използвани 160 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Интекст“ ООД, гр. София. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 90 MWh.

Дата на реализиране на проект:  февруари 2022 г.

'
'