ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление и продажба на „ЕОС-ЛД Дистрибюшън“ ООД, гр. София

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 164.19 kWp. За централата ще бъдат използвани 421 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „ЕОС-ЛД Дистрибюшън“ ООД, гр. София.
Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 182 MWh.

Дата на реализиране на проект:  август 2022 г.

'
'