ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 4 992 kWp за собствено потребление на „Каолин“ ЕАД, с. Ветово

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане, въвеждане в експлоатация и мониторинг и поддръжка на наземна фотоволтаична система за собствено потребление с инсталирана мощност 4 992 kWp. За централата ще бъдат използвани 9 984 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на прилежаща площ на „Каолин“ ЕАД, с. Ветово.
Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 6 860 MWh.

Дата на реализиране на проект:  януари 2023 г.

'
'