ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 159 kWp за собствено потребление и продажба на излишната енергия за Офис 1

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 159.30 kWp. За централата ще бъдат използвани 354 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривните площи на сгради, находящи се на територията на „Кооперация Панда“, с. Равно поле, община Елин Пелин.

Дата на реализиране на проект: декември 2021 г.

'
'