ЕСКО България
Изграждане на две фотоволтаични инсталации с обща инсталирана мощност 67 kWp за собствено потребление на „Сиела Норма“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане, въвеждане в експлоатация на две покривни фотоволтаични инсталации. За покриване на собствено потребление с инсталирана мощност 38.16 kWp и за продажба на електрическа енергия с инсталирана мощност 29.52 kWp. За инсталациите са използвани 188 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривни площи на „Сиела Норма“ АД, гр. София. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 71 MWh.

Дата на реализиране на проект:  януари 2023 г.

'
'