ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 139 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на "Пи Ар Си"

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 138.60 kWp. За централата ще бъдат използвани 252 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на  „Пи Ар Си“ АДСИЦ, гр. Ловеч.

Дата на въвеждане: м. ноември 2022 г.

'
'