ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 77 kWp за продажба на енергия за „Пи Ар Си“

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за продажба на ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 77 kWp. За централата ще бъдат използвани 140 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на  „Пи Ар Си“ АДСИЦ, гр. София.

Дата на реализиране на проект:  м. ноември 2022 г.

'
'