ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 505 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на "Офис 1"

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 504.90 kWp.. За инсталацията ще бъдат използвани 918 бр. високоефективни фотоволтаични модули с мощност на един модул 550Wp и 5 бр. инвертори, разположени на покривната площ на „Кооперация Панда“, с. Равно поле.

Дата на реализиране на проект:  м. декември 2022 г.

'
'