ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 164 kWp за собствено потребление на „Цетин България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 164.05 kWp. За централата ще бъдат използвани 301 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Цетин България“, гр. София.

Дата на въвеждане: м. юли 2023 г.

'
'