ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Офис 1“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и отдаване на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 199.8 kWp. За централата ще бъдат използвани 444 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Oфис 1“, гр. Сливен.

Дата на въвеждане: м. декември 2023 г.

'
'