ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6 411 kWp за собствено потребление на „Аурубис България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 6 410.880 kWp. За централата ще бъдат използвани 11 448 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на площадка на „Аурубис България“, гр. Пирдоп.

Дата на въвеждане: В процес на реализация.

'
'