ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 94 kWp за собствено потребление и продажба на неупотребената енергия на „Oфис 1“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неупотребената ел. енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 93.6 kWp. За централата ще бъдат използвани 208 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Oфис 1“, гр. Варна.

Дата на въвеждане: м. октомври 2023 г.

'
'