ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2 600 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на „Би Ей Глас“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покриви на съществуващи сгради на „Би Ей Глас“ ЕАД в гр. София с инсталирана мощност 2 600.64 kWp. Централата е изградена с 4816 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 530 Wp и 23 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: В процес на изпълнение.

'
'