ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6 970 kWp за собствено потребление на „Аурубис България“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на наземна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 6 970.320 kWp. За централата ще бъдат използвани 12 447 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на площадка на „Аурубис България“ АД, гр. Пирдоп.

Дата на въвеждане: В процес на изпълнение.

'
'