Присъединяване към електрическата мрежа на обект: “Lidl – Сточна Гара”, гр. София

Присъединяване към електрическата мрежа на обект: “Lidl – Сточна Гара”, гр. София Цялостно управление на проект с обхват: Проектиране,  съгласувателни процедури, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на трафопост 10/0,4 кV и кабелна линия 10kV Дата на въвеждане: юли 2019

Присъединяване към електрическата мрежа на офис сграда – Адванс Бизнес Център – София

Присъединяване към електрическата мрежа на офис сграда – Адванс Бизнес Център – София Администриране на проект, включващ: Проектиране, съгласуване на проектната документация, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови трансформаторни постове 2х1 600кVAи и Кабелни трасета СрН Дата на въвеждане: януари 2019

Изграждане на фотововолтаична централа в Солид-55“ ООД, гр. Елин Пелин

Изграждане на фотововолтаична централа в Солид-55“ ООД, гр. Елин Пелин Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 69,575 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потртребление на „Солид-55“ ООД, гр. Елин Пелин. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 91 MWh. Дата на въвеждане: юли 2019 […]