ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа на сграда на „Райсволф България“ АД, с. Гурмазово, общ. Божурище

Администриране на проект, включващ:
Проектиране и съгласуване на проекта, строително-монтажни работи – Изграждане на нов трафопост МКТП и Кабелни линии 20 kV, въвеждане в експлоатация на сграда на Райсволф България“ АД, с. Гурмазово, общ. Божурище  

Дата на въвеждане: февруари 2019

'
'