ЕСКО България
Реконструкция на трафопост и изграждане на нов БКТП с ТМ 630 kVA, „Начев“ ООД, гр. Ботевград

Проектен Мениджмънт на проект с обхват:

– Изграждане на нов БКТП с ТМ 630 kVA, включително кабелно захранване

– Реконструкция на съществуващ трафопост, вкл. доставка на нов ТМ 100 kVA

– Реконструкция на захранване ниско напрежение (НН) на съществуващо производство. Дата на въвеждане в експлоатация: февруари 2018 г.

'
'