ЕСКО България
Присъединяване към електрическата мрежа на обект: “Lidl - Сточна Гара”, гр. София

Цялостно управление на проект с обхват: Проектиране,  съгласувателни процедури, изграждане, оборудване и въвеждане в експлоатация на трафопост 10/0,4 кV и кабелна линия 10kV

Дата на въвеждане: юли 2019

'
'