ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 89 kWp за „Филпласт“ ООД, с. Ягодово

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 89,28 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на предприятие за пластмасови изделия.

Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 100 MWh.

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'