ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 195 kWp в „Делта Текстайл-България“ ЕООД, гр. Русе

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаична система централа с инсталирана мощност 194,93 kWp, монтирана на покрив, покриваща собствено потребление на фабрика за текстилни изделия.

Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 230 MWh.

Дата на въвеждане: август 2020

'
'