ЕСКО България
Присъединяване към електроразпределителната мрежа СрН на база за производствено-складови и търговски дейности на „Евробулстрой Холдинг“ АД

Цялостно управление на проект, включващ:

  • изграждане на кабелна линия СрН със съответната й кабелна арматура
  • възстановяване на връзката между въздушен електропровод 20 kV „Чурек“ от съществуващ стълб до въздушен електропровод 20 kV „Камарци

Дата на въвеждане: март 2020

'
'