ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 65 kWp за собствено потребление на „Сен-Гобен България“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 64,8 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Сен-Гобен България“ ЕООД в гр. Костинброд

Дата на въвеждане: м. юни 2021

'
'