ЕСКО България
Аварийна подмяна на кабели СрН от подстанция, захранваща трафопост, находящ се на територията на „Би Ей Глас България“ АД

Цялостно управление по проект за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабели средно напрежение 20 kV, извод „Стъкло“ и извод „Кристал“ от подстанция „Военна рампа“, захранващи трафопост, находящ се на територията на „Би Ей Глас България“ АД.

Дата на реализиране на проект: февруари 2021

'
'