ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 156 kWp за собствено потребление и продажба на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 156.96 kWp. За централата ще бъдат използвани 436 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на  „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД, гр. София. Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 172 MWh.

Дата на реализиране на проект:  май 2022 г.

'
'