ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 629 kWp за собствено потребление и продажба на „Асел“ ЕООД, гр. Пловдив

Цялостно изпълнение на проектиране, финансиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична система за собствено потребление и отдаване на непотребената енергия в електропреносната мрежа с инсталирана мощност 629,85 kWp. За централата ще бъдат използвани 1 615 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Асел“ ЕООД, гр. Пловдив.
Прогнозно годишно производство на енергия от централата – 822 MWh.

Дата на реализиране на проект:  В процес на реализация

'
'