ЕСКО България
Присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФВЕЦ „Монт Солар“

Извършване на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 2 бр. бетонни комплектни трансформаторни постове 2500 kVA. Изградени са РОМзК 20/400А за присъединяване към електропровод и нова кабелна линия 20kV за присъединяване на ФВЕЦ на „Монт Солар“, гр. Монтана.

Дата на въвеждане: м. декември 2022 г.

 

'
'