ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 91 kWp за собствено потребление на покрив на съществуваща сграда на "Булминвекс - ГБ"

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична централа изградена на покрив на съществуваща сграда на „Билминвекс – ГБ“ ЕООД в гр. София с инсталирана мощност 91 kWp. Централата е изградена с 252 бр. фотоволтаични модули с мощност на един модул 455 Wp и 2 бр. инвертори.

Дата на въвеждане: м. януари 2023 г.

'
'