ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 77 kWp за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия на „Милва Продукт“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление и продажба на неизползваната енергия „излишъци“ с инсталирана мощност 77 kWp. За централата ще бъдат използвани 140 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „Милва Продукт“, гр. София.

Дата на въвеждане: м. декември 2023 г.

'
'