ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 200 kWp за собствено потребление на „ЮСК БУЛ“

Цялостно изпълнение на проектиране, административно-съгласувателни процедури, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична инсталация за собствено потребление с инсталирана мощност 199.80 kWp. За централата ще бъдат използвани 444 бр. високоефективни фотоволтаични модули, разположени на покривната площ на „ЮСК БУЛ“, гр. Божурище.

Дата на въвеждане в експлоатация: м. ноември 2023 г.

'
'